Adatkezelési szabályzat

 •  I. BEVEZETÉS

   

  1. A Manó-Világ Kft.  (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.
  2. A jelen Tájékoztató célja, hogy
  • rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és politikát
  • meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését,
  • tájékoztatást nyújtson az Érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos információkról.
  1. Az Adatkezelési Tájékoztató kiterjed az Adatkezelő munkavállalóinak, szerződéses partnereinek, illetve az Adatkezelő által nyújtott, angol nyelvi foglalkozásokon (a továbbiakban: BGC Program) részt vevő gyermekek személyes adataira, illetve azok kezelésére.
  1. Az Adatkezelő tevékenysége során az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el, így különösen betartja az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit.

   

  II. AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

   

  1. Az Adatkezelő adatai:
  • Cégnév: Manó-Világ Kft.
  • Cégjegyzékszám: 0109958468
  • Székhely: 1139 Budapest, Hajdú utca 11. I. emelet 15.
  • Adószám: 23286924-1-41
  • e-mail cím: info@bgcprogram.hu

  Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

  1. Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  1. Érintettnek minősül a jelen adatkezeléssel kapcsolatban azonosított vagy azonosítható természetes személy. Az a személy minősül azonosíthatónak, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
  1. Személyes adat az Érintettre vonatkozó információ.
  1. Az Adatkezelő adatfeldolgozót – az V.1. és V.2. pontban meghatározott kivétellel – nem vesz igénybe.

   

  III. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

   

  Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az Érintettek adatait a velük létesített jogviszony tartama alatt, valamint annak megszűnését követő öt éven át kezeli, kivéve, ha jogszabály az adatkezelésre hosszabb időt ír elő. Ez utóbbi esetben az adatkezelés a jogszabályban előírt időtartam lejártával szűnik meg. Az Adatkezelő az V.7. pontban meghatározott Érintettek adatait a felvételi eljárás időtartama alatt kezeli, kivéve, ha az Érintett az adatok további megőrzéséhez az V.7. pont szerint hozzájárul.

   

  IV. A TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

   

  1. A Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő vezetőire, munkavállalóira, megbízottaira, alvállalkozóira továbbá az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vétele céljából szerződést kötő természetes személyekre, és a BGC Programban részt vevő gyermekekre.
  1. Az Adatkezelési Tájékoztató 2019. június 28. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól.
  1. Ezen Tájékoztató szerint kell ellátni:
  • az munkavállalói alapnyilvántartást, valamint az alkalmazott személyi iratainak és adatainak kezelését;
  • a szerződéses partnerek személyi adatainak kezelését,
  • a BGC programban részt vevő gyermekek és szüleik adatainak nyilvántartását, továbbítását, kezelését.

   

  V. AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT ADATOK, AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS MÓDJA

  1. Munkavállalók, megbízottak és alvállalkozók esetében az Adatkezelő az Érintettek alábbi adatait kezeli: 

  Megbízottak és alvállalkozók:

  • név
  • székhely
  • adószám
  • bankszámlaszám
  • telefon
  • email
  • személyesen közreműködő személyek végzettségre, szakképzettségre vonatkozó adatok

  Munkavállalók:

  • név
  • lakcím
  • adóazonosító jel
  • TAJ szám
  • bankszámlaszám
  • telefon
  • e-mail
  • végzettségre, szakképzettségre vonatkozó adatok
  • családi adókedvezmény igénybevétele esetén: családi állapot, gyermekek száma, születési ideje

  A jelen pontban meghatározott Érintettek személyes adatai kezelésének célja: az Adatkezelővel munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban álló személyek azonosítása, a velük kötött szerződés teljesítése, illetve a szerződéssel kapcsolatban felmerülő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek (pl. bejelentési kötelezettség az adóhatóság felé, munkabér, megbízási díj megfizetése, járulékok megfizetése) teljesítése.

  A jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait a papíralapú munkaszerződés, megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés tartalmazza. A személyes adatok közül az alábbiak kerülnek gépi adatrögzítésre: név, e-mail cím, bankszámlaszám, telefonszám.

  A jelen pont szerinti Érintettek személyes adatai kezelése során az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó olyan jogi személy, aki az Adatkezelő nevében személyes adatot kezel. Az adatfeldolgozás az adatkezeléssel kapcsolatos valamely technikai művelet.

  Az Adatkezelő a jelen pont szerinti Érintettek személyes adatait Müller G. Melinda és Gál Katalin (2730 Albertirsa, Vinnyica utca 8.) egyéni vállalkozók, mint adatfeldolgozók közreműködésével kezeli.

  1. A BGC programban részt vevő gyerekek esetében az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:
  • nevét, címét,
  • születési helyét és idejét,
  • anyja nevét,
  • lakóhelyét, tartózkodási helyét,
  • nevelésének helyét (óvoda, csoport),
  • szülő neve,
  • a gyermek teljesítményének értékelése;
  • táborozás esetén a gyermekre vonatkozó, a gyermek biztonsága érdekében felvett egészségügyi adatok és a gyermek TAJ száma

  Az Adatkezelő a gyermekek értékelését az gyermekek törvényes képviselőinek tájékoztatása, valamint a BGC Program eredményességének felmérése érdekében végzi. Az Adatkezelő külső szakértőt vonhat be az értékelésbe, akit saját belátása alapján választ ki. A külső szakértő adatfeldolgozónak minősül. A külső szakértő jelenleg dr. Kovács Judit.

  Az Adatkezelő a BGC Program színvonalas megvalósítását elősegítő és a gyermek fejlődését bemutató adatokat rögzít papír alapú speciális űrlapon. Az adat felvételéről előre tájékoztatja az Érintetteket (a gyermek törvényes képviselője), majd az eredményt közösen értékelve az Érintett önkéntes hozzájárulása esetén – a vele kötött „Megbízási Szerződés” lejártáig tárolja, ill. az érintett kérésére a gyermek nevelését folytató intézmény felé továbbítja.

  A Tájékoztató jelen pontjában meghatározott Érintettek személyi adatai kezelésének célja: az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásának (BGC Program) igénybe vétele érdekében szerződést kötő természetes személyek, illetve a BGC Programban részt vevő gyermekek felé az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése.

  1. Az Adatkezelő szolgáltatását (BGC program) igénybe vevő Érintettek (gyermekek törvényes képviselői) esetében az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:
  • név
  • lakcím
  • telefonszám
  • anyja neve
  • bankszámlaszám

  A Tájékoztató jelen pontjában meghatározott Érintettek személyi adatai kezelésének célja: az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásának (BGC program) igénybe vétele érdekében szerződést kötő természetes személyek, illetve a BGC programban részt vevő gyermekek felé az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése.

  1. A beléptető rendszerben kezelt adatok

  Az Adatkezelő által használt beléptető rendszer csak a nyelvi lektorként tevékenykedő megbízottaival kapcsolatos adatokat rögzíti és tárolja. Ezek az adatok a következők: a belépő/kilépő személy neve; chipkártyájának sorszáma, a belépés/kilépés időpontja. A beléptető rendszer fizikailag nem korlátozza a személyek szabad mozgását, csupán regisztrálja a mozgás tényét és időpontját.

  A jelen pontban meghatározott Érintettek személyes adatai kezelésének célja: az Adatkezelővel megbízási jogviszonyban álló nyelvi lektorok azonosítása, a velük kötött szerződés teljesítése.

  1. A BGC Programban részt vevő gyermekek, a foglalkozáson részt vevő munkavállalók és megbízottak esetében képmás és hangfelvétel kezelése

  Az Adatkezelő képmás- és hangfelvételt készíthet a BGC Programban részt vevő gyermekekről, az Adatkezelő munkavállalóiról és megbízottairól, amelyeket megoszthat a BGC Programban részt vevő gyermekek szüleivel és közzétehet a holnapján, illetve Facebook oldalán és feltüntethet tájékoztató anyagaiban.

  Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a képfelvételeken a gyermekek ne egyedül szerepeljenek. Olyan képet, amelyen a gyermekek egyedül szerepelnek, az Adatkezelő kizárólag az adott osztály / csoport szülőivel oszt meg, a szülői közösség döntése szerint vagy Facebook zárt csoportban, vagy csak a szülők által hozzáférhető Google drive-on, vagy pedig köre-mail útján. Az Adatkezelő olyan képfelvételt, amelyen valamelyik gyermek egyedül szerepel, nem tüntet fel a honlapján, Facebook oldalán, illetve tájékoztató anyagaiban.

  A jelen pontban meghatározott Érintettek személyes adatai kezelésének célja: az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásának (BGC Program) igénybe vétele érdekében szerződést kötő természetes személyek, illetve a BGC Programban részt vevő gyermekek felé az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, továbbá a gyermekek fejlődésének bemutatása, a szerződést kötő természetes személyekkel való kapcsolattartás, valamint az Adatkezelő által nyújtott nyelvi programmal kapcsolatos tájékoztató anyagok, és oktatási segédanyagok készítése.

  1. Különleges adatok

  Szükség szerint az Adatkezelő a BGC programban részt vevő gyermekek egészségügyi adatait is kezeli.

  A jelen pontban meghatározott Érintettek személyes adatai kezelésének célja: az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásának (BGC program) igénybe vétele érdekében szerződést kötő természetes személyek, illetve a BGC programban részt vevő gyermekek felé az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése, így különösen a gyermek fejlesztési igényének felmérése és fejlesztése, a gyermek egyéni tulajdonságainak ismerete a foglalkozás sikeres levezetéséhez szükséges mértékben. 

  1. Álláshirdetésre jelentkezők adatai

  Az Adatkezelő kezeli az állás-pályázatok során beadott, ill. elektronikusan elküldött, az Érintettek által önkéntesen megadott, önéletrajzokban, pályázatokban lévő személyes adatokat. Az Adatkezelő a felvételi eljárást követően 5 munkanapon belül törli a jelentkezők adatait, kivéve, ha az Érintett kifejezetten, egyértelműen és önkéntesen hozzájárult a személyes adatai megőrzéséhez.

  A jelen pontban meghatározott Érintettek személyes adatai kezelésének célja: az Érintettek pályázatainak elbírálása, a megfelelő munkavállaló kiválasztása.

   

  VI. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

   

  Az adatkezelés jogalapja a Tájékoztató V.1-V.4. pontban megjelölt adatok esetében: szerződés teljesítése. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

  Az adatkezelés jogalapja a Tájékoztató V.5–V.7. pontban megjelölt adatok esetében: az Érintett konkrét, önkéntes – jelen tájékoztatásban foglalt feltételek alapján történő – tájékozott és kifejezett hozzájárulása, az Infotv. és a GDPR rendelkezései szerint. A Tájékoztató V.6. pontjában megjelölt adatok esetén az adatkezelés jogalapja – az Érintett hozzájárulása mellett – az Érintett létfontosságú érdekeinek védelme.

   

  VII. AZ ADATKEZELÉS TECHNIKAI JELLEMZŐI, ADATBIZTONSÁG

   

  1. Az Adatkezelő által kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:
  • nyomtatott irat: a személyes adatok nagy része csak ilyen formában található meg az Adatkezelőnél, mivel az összes szerződést csak papíron alapon tárolja;
  • elektronikus adat: a személyes adatok közül csak azok vannak számítógépre is rögzítve, melyek a kapcsolattartáshoz (név, cím, e-mail cím, telefonszám) és a banki forgalomhoz (bankszámlaszám) szükségesek;
  • elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat: a beléptető rendszerről levett adatok összessége és a bank által küldött havi értesítők adatai;
  • honlapon, facebook-on elhelyezett elektronikus adat, fénykép: az Adatkezelő által készített anyagok.
  1. Az Adatkezelő mind a papíralapú dokumentumokban tárolt, mind az elektronikus formátumban tárolt adatok vonatkozásában megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

   

  VIII. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

   

  1. Az Adatkezelő minden adatkezeléssel foglalkozó munkavállalóját harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség terheli. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad.
  1. A gyermek szüleivel közölhető minden gyermekével összefüggő adat, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené vagy veszélyeztetné a gyermek érdekét.

   

  IX. AZ ÉRINTETT JOGAI

   

  1. Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg a róla kezelt személyes adatok vonatkozásában:

   a) Kérelmezheti az Adatkezelőtől a róla kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést: A hozzáférés joga lehetőséget biztosít az Érintettnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e rá vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

   b) A személyes adatok helyesbítését illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni: a helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való”jog) lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén az Érintett azok helyesbítését kérje az Adatkezelőtől, illetve hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha az Érintett a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Érintett kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha az Érintett vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Az Érintett kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi azok törlését. Az Érintett előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira adatkezelés céljából, de az Érintett igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

   c) Megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog: az adathordozhatósághoz való jog keretében az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor az Érintett azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

   d) Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok esetében megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Érintett hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

   

  1. A fenti IX.1. pontban rögzített jogosultságokat az Érintett a hatályos magyar valamint az európai uniós adatvédelmi jogszabályokban foglaltak (így különösen az Infotv. és a GDPR) alapján gyakorolhatja, írásban, az Adatkezelő részére írt, jelen tájékoztató I. pontjában megjelölt székhelyére küldött postai küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján.

   

  X. PANASZ BENYÚJTÁSA, BÍRÓSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, KÁRTÉRÍTÉS JOGELLENES ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

   

  Amennyiben az Érintett a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

  • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül az I. pontban rögzített elérhetőségeken.
  • panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH]. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu

   

  XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉS

  A Tájékoztató közzététele, a www.angolovoda.com honlapon a „Rólunk” menüpont alatt érhető el.

   

  Kelt: Budapest, 2019. június 28.

BGC Angol Óvodai Program

A BGC Angol Óvodai Programban részt vevő gyerekek életformaként, a mindennapok szerves részeként, az anyanyelv elsajátításához hasonló módon ismerkednek meg az angol nyelvvel.

 • 3+1 éves kidolgozott program
 • angol anyanyelvű lektorok
 • napi 5 óra angol környezetben
 • játékos és hatékony nyelvelsajátítás
 • központban a jókedv

Kövess minket Facebookon is!

Keressen minket!

Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben programunkkal kapcsolatban további információra van szüksége!

+36-70-418-4519